Suomen Pyöräilynohjaajat ry:n säännöt

1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Pyöräilynohjaajat ry. Ruotsiksi yhdistys on Finlands cykelinstruktörerna rf ja englanniksi Finnish Cycling Instructors. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2 Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistys järjestää, edistää ja kehittää pyöräilyn ohjaamista Suomessa sekä toimii pyöräilynohjaajien valtakunnallisena edunvalvojana ja yhteistyöelimenä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa etujärjestötoimintaa, viestintä-, valistus- ja julkaisutoimintaa, neuvottelee etuja jäsenilleen sekä järjestää tapahtumia ja koulutuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja perintöjä, omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä hankkia varoja järjestämällä tapahtumia, myyjäisiä, keräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa kustannustoimintaa sekä välittää jäsenilleen pyöräilyyn liittyviä välineitä ja tarvikkeita.

Yhdistys voi kuulua jäsenenä kotimaisiin ja ulkomaisiin yhdistyksiin, joiden tarkoitus vastaa yhdistyksen tarkoitusta tai on sitä lähellä.

3 Jäsenet ja jäsenyyden hakeminen

Varsinaisiksi jäseniksi hyväksytään yhdistyksen hyväksymän pyöräilyn ohjaajien koulutusjärjestelmän mukaisesti kouluttautuneet henkilöt ja pyöräilyn ohjaamiseen liittyvät oikeustoimikelpoiset yhteisöt.

Kannatusjäseneksi hyväksytään yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäsenyyttä hakevien yhdistysten on liitettävä hakemukseen yhdistyksen säännöt sekä yhdistysrekisteriote tai vastaavat tiedot.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt yhdistyksen toimintaa.

4 Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Eroavan jäsenen oikeudet ja velvollisuudet päättyvät välittömästi, mutta jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kulumassa olevan toimintavuoden loppuun.

5 Jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kaikille jäsenryhmille päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6 Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syys-marraskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun äänimäärällä mitattu vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua hallituksen tai vuosikokouksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella henkilöjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Henkilöjäsen ei voi valtuuttaa toista henkilöä edustamaan itseään.

Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytty yhteisöjäsen voi lähettää yhdistyksen kokoukseen enintään 2 äänivaltaista edustajaa. Yksi henkilö voi edustaa vain yhtä yhteisöjäsentä. Yhdellä yhteisöjäsenen edustajalla on kokouksessa 5 ääntä. Edustajalla on myös oma äänensä, jos hän on yhdistyksen varsinainen jäsen tai kunniajäsen tai kunniapuheenjohtaja.

Kannatusjäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen nettisivuilla julkaistulla ilmoituksella sekä jäsenille lähetetyillä kirjeillä tai sähköposteilla.

8 Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus sekä toiminnan- tai tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa tai yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

9 Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5–12 muuta varsinaista jäsentä. Hallitukseen voidaan nimetä 1–6 varajäsentä.

Hallitus pyritään valitsemaan siten, että yhtä yhteisöjäsentä edustaa korkeintaan yksi hallituspaikka.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokoukseen voi osallistua hallituksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

10 Hallituksen tehtävät

 1. Johtaa ja valvoa yhdistyksen toimintaa.
 2. Valita vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtaja ja päättää muusta keskinäisestä työnjaostaan sekä valita sihteeri, rahastonhoitaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
 3. Päättää yhdistyksen työntekijöiden valinnasta ja määritellä heidän tehtävänsä sekä niihin liittyvät valtuudet.
 4. Seurata kehitystä yhdistyksen toimialalla sekä huolehtia yhdistyksen toiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä.
 5. Hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta.
 6. Hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet.
 7. Kutsua koolle yhdistyksen kokous, käsitellä kokoukselle esitettävät asiat ja huolehtia päätösten toimeenpanosta.
 8. Asettaa vuosittain toimikunnat, työryhmät ja muut tärkeäksi katsomansa elimet, niiden puheenjohtajat ja jäsenet sekä päättää niiden tehtävistä.
 9. Hyväksyä yhdistystä sitovat sopimukset, ellei niiden hyväksyminen kuulu yhdistyksen kokoukselle.
 10. Päättää hallituksen työjärjestyksestä ja vahvistaa yhdistykset muut sisäiset säännöt.
 11. Myöntää yhdistyksen ansiomerkit ja tehdä yhdistyksen kokoukselle esitykset kunniajäsenten kutsumisesta.
 12. Edustaa yhdistystä sitä koskevissa asioissa sekä hoitaa kaikki ne toimenpiteet, joita yhdistyksen ja sen jäsenistön etu vaatii.

11 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yksin hallituksen puheenjohtaja tai henkilö, jolle hallitus on myöntänyt nimenkirjoitusoikeuden. Muuten yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdessä kaksi muuta hallituksen jäsentä.

12 Tilikausi ja toiminnan- tai tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnan- tai tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnan- tai tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

13 Pöytäkirjat

Yhdistyksen ja hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Yhdistyksen kokousten pöytäkirjat on puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valitun kahden pöytäkirjantarkastajan tarkastettava. Hallituksen kokousten pöytäkirjat on puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava.

14 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.